ID #1116

ジャーナル・レシーバー情報のファイル出力

ジャーナル・レシーバーの情報をファイルに出力します。

 
   H DFTACTGRP(*NO) ACTGRP(*CALLER)
   FJRCOUTP  O  E       DISK
   D QJORTVJRNINF...
   D         PR         EXTPROC('QjoRetrieveJournal-
   D                   Information')
   D RCVVAR           2048A     OPTIONS(*VARSIZE)
   D RCVVARLEN          10I 0 CONST
   D QJRNNME           20A  CONST
   D FORMAT            8A  CONST
   D JRNINFRTV         2048A  CONST OPTIONS(*VARSIZE)
   D ERRORCODE          272A     OPTIONS(*VARSIZE: *OMIT)
   *
   D QJORTVJRNRCVINF...
   D         PR         EXTPROC('QjoRtvJrnReceiver-
   D                   Information')
   D RCVVAR           2048A     OPTIONS(*VARSIZE)
   D RCVVARLEN          10I 0 CONST
   D QJRNRCVNME          20A  CONST
   D FORMAT            8A  CONST
   D ERRORCODE          272A     OPTIONS(*VARSIZE: *OMIT)
   *
   D SNDPGMMSG...
   D         PR         EXTPGM('QMHSNDPM')
   D MSGID             7A  CONST
   D QMSGF            20A  CONST
   D MSGDTA           2048A  CONST OPTIONS(*VARSIZE)
   D MSGDTALEN          10I 0 CONST
   D MSGTYPE           10A  CONST
   D CALLSTKENT          10A  CONST
   D CALLSTKCNT          10I 0 CONST
   D MSGKEY            4A  CONST
   D ERRORCODE          272A     OPTIONS(*VARSIZE)
   *
   D MAIN...
   D         PR
   *
   *
   D RTVJRNRCVINF...
   D         PR       N
   D I_JRNRCVNME         10A  VALUE
   D I_JRNRCVLIB         10A  VALUE
   D O_RCVVAR          2048A
   *
   D I_QJRNNME    DS
   D I_JRNNME           10A
   D I_JRNLIB           10A
   *
   *
   C   *ENTRY    PLIST
   C          PARM          P_JRNLIB     10
   C          PARM          P_JRNNME     10
   *
   C          EVAL   I_JRNLIB = P_JRNLIB
   C          EVAL   I_JRNNME = P_JRNNME
   *
   C          CALLP   MAIN
   *
   C          EVAL   *INLR = *ON
   *
   *
   P MAIN...
   P         B
   *
   D MAIN...
   D         PI
   *
   D RJRN0100    DS
   D RJ1_BYTRET       1   4B 0 INZ
   D RJ1_BYTAVL       5   8B 0 INZ
   D RJ1_OFSKEYINF     9   12B 0 INZ
   D RJ1_JRNNME      13   22A  INZ
   D RJ1_JRNLIB      23   32A  INZ
   D RJ1_AUXSP       33   36B 0 INZ
   D RJ1_MSGQNME      37   46A  INZ
   D RJ1_MSGQLIB      47   56A  INZ
   D RJ1_MGERCVOPT     57   57A  INZ
   D RJ1_DLTRCVOPT     58   58A  INZ
   D RJ1_RCVSIZRMV     59   59A  INZ
   D RJ1_RCVSIZMIN     60   60A  INZ
   D RJ1_RES_01      61   65A  INZ
   D RJ1_JRNTYP      66   66A  INZ
   D RJ1_RMTJRNTYP     67   67A  INZ
   D RJ1_JRNSTATE     68   68A  INZ
   D RJ1_JRNDLVMDE     69   69A  INZ
   D RJ1_LCLJRNNME     70   79A  INZ
   D RJ1_LCLJRNLIB     80   89A  INZ
   D RJ1_LCLJRNSYS     90   97A  INZ
   D RJ1_SRCJRNNME     98  107A  INZ
   D RJ1_SRCJRNLIB    108  117A  INZ
   D RJ1_SRCJRNSYS    118  125A  INZ
   D RJ1_RDRRCVLIB    126  135A  INZ
   D RJ1_JRNTXT      136  185A  INZ
   D RJ1_RES_02      186  196A  INZ
   D RJ1_NBRATTRCV    197  200B 0 INZ
   D RJ1_ATTRCVNME    201  210A  INZ
   D RJ1_ATTRCVLIB    211  220A  INZ
   D RJ1_LCLJNSYAR    221  228A  INZ
   D RJ1_SRCJNSYAR    229  236A  INZ
   D RJ1_ATT2RCVNM    237  246A  INZ
   D RJ1_ATT2RCVLB    247  256A  INZ
   D RJ1_RES_03      257  448A  INZ
   D RJ1_NBRKEYS     449  452B 0 INZ
   *
   D RCVVARLEN    S       10I 0 INZ
   *
   D QJRNNME     DS
   D JRNNME            10A  INZ
   D JRNLIB            10A  INZ
   *
   D FORMAT     S       8A  INZ
   *
   D JRNINFRTV    DS
   D NBRVARLENREC         10I 0 INZ
   *
   D RRCV0100    DS     2048
   D RV1_BYTRET       1   4I 0 INZ
   D RV1_BYTAVL       5   8I 0 INZ
   D RV1_JRNRCVNME     9   18A  INZ
   D RV1_JRNRCVLIB     19   28A  INZ
   D RV1_JRNNME      29   38A  INZ
   D RV1_JRNLIB      39   48A  INZ
   D RV1_THRHLD      49   52I 0 INZ
   D RV1_SIZE       53   56I 0 INZ
   D RV1_AUXSP       57   60I 0 INZ
   D RV1_NBRJRNENT     61   64I 0 INZ
   D RV1_MAXENTLEN     65   68I 0 INZ
   D RV1_MAXNULIND     69   72I 0 INZ
   D RV1_FSTSEQNBR     73   76I 0 INZ
   D RV1_RES_01      77   80A  INZ
   D RV1_LSTSEQNBR     81   84I 0 INZ
   D RV1_RES_02      85   88A  INZ
   D RV1_STAT       89   89A  INZ
   D RV1_MINLENVAL     90   90A  INZ
   D RV1_RES_03      91   95A  INZ
   D RV1_ATTDATTIM     96  108A  INZ
   D RV1_DETDATTIM    109  121A  INZ
   D RV1_SAVDATTIM    122  134A  INZ
   D RV1_RCVTXT      135  184A  INZ
   D RV1_PNDTRANS     185  185A  INZ
   D RV1_RMTJRNTYP    186  186A  INZ
   D RV1_LCLJRNNME    187  196A  INZ
   D RV1_LCLJRNLIB    197  206A  INZ
   D RV1_LCLJRNSYS    207  214A  INZ
   D RV1_LCLRCVLIB    215  224A  INZ
   D RV1_SRCJRNNME    225  234A  INZ
   D RV1_SRCJRNLIB    235  244A  INZ
   D RV1_SRCJRNSYS    245  252A  INZ
   D RV1_SRCRCVLIB    253  262A  INZ
   D RV1_RDRRCVLIB    263  272A  INZ
   D RV1_2RCVNME     273  282A  INZ
   D RV1_2RCVLB      283  292A  INZ
   D RV1_PRVRCVNME    293  302A  INZ
   D RV1_PRVRCVLIB    303  312A  INZ
   D RV1_PRV2RCVNM    313  322A  INZ
   D RV1_PRV2RCVLB    323  332A  INZ
   D RV1_NXTRCVNME    333  342A  INZ
   D RV1_NXTRCVLIB    343  352A  INZ
   D RV1_NXT2RCVNM    353  362A  INZ
   D RV1_NXT2RCVLB    363  372A  INZ
   D RV1_RES_04      373  512A  INZ
   *
   D ERRORCODE    DS
   D ERRBYTPRV          10I 0 INZ(%SIZE(ERRORCODE))
   D ERRBYTAVL          10I 0 INZ
   D ERREXCID           7A  INZ
   D ERRRES_01           1A  INZ
   D ERREXCDTA          256A  INZ
   *
   D QCPFMSG     DS
   D QCPFMSG_FILE         10A  INZ('QCPFMSG')
   D QCPFMSG_LIB         10A  INZ('QSYS'  )
   *
   D CURRCVNME    S       10A  INZ
   D CURRCVLIB    S       10A  INZ
   *
   D LASTRCVNME   S       10A  INZ
   D LASTRCVLIB   S       10A  INZ
   *
   D RCVCOUNTER   S       10I 0 INZ
   *
   D DATETIME    DS
   D DTCENT            1A  INZ
   D DTDATE            6A  INZ
   D DTTIME            6A  INZ
   D RCVNO      S       10I 0 INZ
   *
   C          EVAL   RCVCOUNTER = 0
   *
   * ジャーナル情報の取得
   C          CLEAR          RJRN0100
   C          EVAL   RCVVARLEN  = %SIZE(RJRN0100)
   C          EVAL   QJRNNME   = I_QJRNNME
   C          EVAL   FORMAT    = 'RJRN0100'
   C          EVAL   NBRVARLENREC = 0
   *
   C          CALLP   QJORTVJRNINF(RJRN0100    :
   C                     RCVVARLEN   :
   C                     QJRNNME    :
   C                     FORMAT     :
   C                     JRNINFRTV   :
   C                     ERRORCODE   )
   *
   C          IF    ERRBYTAVL <> 0
   C          CALLP   SNDPGMMSG(ERREXCID    :
   C                    QCPFMSG     :
   C                    ERREXCDTA    :
   C                    %SIZE(ERREXCDTA):
   C                    '*DIAG'     :
   C                    '*PGMBDY'    :
   C                    1        :
   C                    ' '       :
   C                    ERRORCODE    )
   C          ENDIF
   *
   C          EVAL   CURRCVNME = RJ1_ATTRCVNME
   C          EVAL   CURRCVLIB = RJ1_ATTRCVLIB
   *
   * 最古のレシーバーを取得
   C          DOW    RTVJRNRCVINF(CURRCVNME :
   C                     CURRCVLIB :
   C                     RRCV0100 )
   *
   * レシーバー数のカウント
   C          EVAL   RCVCOUNTER = RCVCOUNTER + 1
   *
   C          EVAL   LASTRCVNME = CURRCVNME
   C          EVAL   LASTRCVLIB = CURRCVLIB
   *
   C          EVAL   CURRCVNME = RV1_PRVRCVNME
   C          EVAL   CURRCVLIB = RV1_PRVRCVLIB
   *
   C          ENDDO
   *
   * 最古のレシーバーからカレント・レシーバーまでをファイル出力
   C          DOW    RTVJRNRCVINF(LASTRCVNME :
   C                     LASTRCVLIB :
   C                     RRCV0100  )
   *
   C          EVAL   JRJRN  = RV1_JRNNME
   C          EVAL   JRJRNL  = RV1_JRNLIB
   C          EVAL   JRNORCV = RCVCOUNTER
   C          EVAL   JRRCV  = RV1_JRNRCVNME
   C          EVAL   JRRCVL  = RV1_JRNRCVLIB
   C          EVAL   DATETIME = RV1_ATTDATTIM
   C          EVAL   JRATDA  = DTDATE
   C          EVAL   DATETIME = RV1_DETDATTIM
   C          EVAL   JRDEDA  = DTDATE
   C          EVAL   DATETIME = RV1_SAVDATTIM
   C          EVAL   RCVNO  = RCVNO + 1
   C          EVAL   JRSEQ  = RCVNO
   C          EVAL   JRSAVE  = DTDATE
   C          WRITE   JRCOUTR
   C          EVAL   LASTRCVNME = RV1_NXTRCVNME
   C          EVAL   LASTRCVLIB = RV1_NXTRCVLIB
   C          ENDDO
   *
   P MAIN...
   P         E
   *
   *
   *
   * ***************************************************************
   * RTVJRNRCVINF
   * ***************************************************************
   *
   P RTVJRNRCVINF...
   P         B
   *
   D RTVJRNRCVINF...
   D         PI       N
   D I_JRNRCVNME         10A  VALUE
   D I_JRNRCVLIB         10A  VALUE
   D O_RCVVAR          2048A
   *
   D ISOK      S        N  INZ
   *
   D RCVVAR     S      2048A  INZ
   D RCVVARLEN    S       10I 0 INZ
   *
   D QJRNRCVNME   DS
   D JRNRCVNME          10A  INZ
   D JRNRCVLIB          10A  INZ
   *
   D FORMAT     S       8A  INZ
   *
   D ERRORCODE    DS
   D ERRBYTPRV          10I 0 INZ(%SIZE(ERRORCODE))
   D ERRBYTAVL          10I 0 INZ
   D ERREXCID           7A  INZ
   D ERRRES_01           1A  INZ
   D ERREXCDTA          256A  INZ
   *
   C          CLEAR          RCVVAR
   C          EVAL   RCVVARLEN  = %SIZE(RCVVAR)
   C          EVAL   JRNRCVNME  = I_JRNRCVNME
   C          EVAL   JRNRCVLIB  = I_JRNRCVLIB
   C          EVAL   FORMAT    = 'RRCV0100'
   C          RESET          ERRORCODE
   *
   C          CALLP   QJORTVJRNRCVINF(RCVVAR     :
   C                       RCVVARLEN   :
   C                       QJRNRCVNME   :
   C                       FORMAT     :
   C                       ERRORCODE   )
   C          IF    ERRBYTAVL = 0
   C          EVAL   O_RCVVAR = RCVVAR
   C          EVAL   ISOK   = *ON
   C          ELSE
   C          EVAL   O_RCVVAR = ' '
   C          EVAL   ISOK   = *OFF
   C          ENDIF
   *
   C          RETURN  ISOK
   *
   P RTVJRNRCVINF...
   P         E
   *

   A     R JRCOUTR          TEXT('JRCOUTP')
   A*
   A      JRJRN     10A     COLHDG('JOURNAL NAME')
   A      JRJRNL    10A     COLHDG('JOURNAL LIBRARY')
   A      JRNORCV    6S 0    COLHDG('レシーバー数')
   A      JRRCV     10A     COLHDG('RECEIVER NAME')
   A      JRRCVL    10A     COLHDG('RECEIVER LIBRARY')
   A      JRSEQ     6S 0    COLHDG('番号')
   A      JRATDA     6A     COLHDG('接続日')
   A      JRDEDA     6A     COLHDG('切断日')
   A      JRSAVE     6A     COLHDG('保管日')

CALL PGM1 ('QSYS' 'QAUDJRN') 
                     報告書の表示                               
                                                  報告書の幅 . . . . . :   118 
 行の位置指定 . . . . . . .                                  桁移動 . . . . . . . . . .     
 行  ....+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8....+....9....+...10....+...11....+...   
    JOURNAL NAME JOURNAL LIBRARY  レシーバー数  RECEIVER NAME RECEIVER LIBRARY  番号   接続日  切断日  保管日    
 000001 QAUDJRN    QSYS           6   AUDRCV1723    JRNLIB        1  101005  101006  101008    
 000002 QAUDJRN    QSYS           6   AUDRCV1724    JRNLIB        2  101006  101007  101008    
 000003 QAUDJRN    QSYS           6   AUDRCV1725    JRNLIB        3  101007  101008  101008    
 000004 QAUDJRN    QSYS           6   AUDRCV1726    JRNLIB        4  101008  101009  101008    
 000005 QAUDJRN    QSYS           6   AUDRCV1727    JRNLIB        5  101009  101010  000000    
 000006 QAUDJRN    QSYS           6   AUDRCV1728    JRNLIB        6  101010  000000  000000    
 ****** ******** 報告書の終り ********                                               

タグ: -

関連エントリー: -

最終更新: 2011-10-29 10:17
製作者:
改訂: 1.2

Digg it! Share on Facebook このレコードを印刷する 友達に教える PDF ファイルで表示する
Propose a translation for Propose a translation for
この FAQ を評価してください:

評価点数: 0 (0 件の投票)

完全に役に立たない 1 2 3 4 5 最も価値がある

このエントリーにコメントできません。